Головна | Мій профіль | Вихід | RSS
Меню сайту
Правова допомога


Категорії розділу
Вітання [23]
Корисне [45]
Оголошення [19]
Освіта [8]
Події в Україні [10]
Події Обухівщини [23]
Подорожі [7]
Поезія і література [9]
Свята [15]
Цікаве [2]
Шкільне життя [93]
Національно-патріотичне виховання [3]
Батькам [3]
Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0

Структура та органи управління закладу освіти

УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ (зі Статуту)

6.1. Управління Гімназією в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

Засновник;

Уповноважений орган - Управління освіти виконавчого комітету     Обухівської міської ради;

Директор Гімназії;

педагогічна рада;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами гімназії.

6.2. Засновник Гімназії:

- затверджує установчі документи Гімназії, їх нову редакцію та зміни до них;

- затверджує положення про конкурс на посаду Директора Гімназії та склад конкурсної комісії;

-  приймає рішення про проведення конкурсу на посаду Директора Гімназії;

 -  затверджує за поданням директора Гімназії стратегію розвитку закладу;

 - фінансує виконання стратегії розвитку  Гімназії, у тому числі здійснення інноваційної діяльності;

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Гімназії;

  - здійснює контроль за використанням Гімназією публічних коштів;

  -  затверджує кошторис Гімназії;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами Гімназії.

6.3. Уповноважений орган - Управління освіти виконавчого комітету     Обухівської міської ради:

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Гімназії, визначає форми контролю за діяльністю Директора гімназії;

- затверджує кошторис Гімназії у порядку визначеному чинним законодавством;

- приймає фінансовий звіт Гімназії у порядку, визначеному законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Гімназії;

- оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти;

- забезпечує створення у Гімназії інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Гімназії; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом Гімназії та відповідно до делегованих повноважень.

6.4. Засновник та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність Гімназії, що здійснюється нею у межах її автономних прав, визначених законом та установчими документами.

6.5. Засновник може делегувати окремі свої повноваження Уповноваженому органу.

6.6. Засновник Гімназії зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним Гімназії на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації Гімназії забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в Гімназії безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

6.7. Безпосереднє керівництво Гімназією здійснює Директор.

6.8. Директор призначається на посаду шляхом укладення контракту за результатами конкурсного відбору у встановленому порядку.

6.9. Директор Гімназії несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

6.10. Директор є представником Гімназії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Гімназії.

6.11. Директор Гімназії в межах наданих йому повноважень:

- планує та організовує діяльність Гімназії;

- розробляє проект кошторису та подає  його Засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

- надає щороку Засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- організовує фінансово-господарську діяльність Гімназії у межах затвердженого кошторису;

- забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку Гімназії;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Гімназії,  посадові інструкції працівників;

- організовує освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджує освітню (освітні) програму (програми) Гімназії; 

- створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу;

- затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Гімназії,

- забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролює виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечує здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами базової загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- створює умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Гімназії;

- сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування в Гімназії; 

-  організовує харчування та сприяє медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

- забезпечує відкритість і прозорість діяльності Гімназії, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законодавства;

- здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітує щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Гімназії;

- виконує  інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, установчими документами Гімназії, Колективним договором, строковим трудовим договором.

- сприяє формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Гімназії; забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- забезпечує створення у Гімназії безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в Гімназії;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Гімназії.

6.12. Колегіальним органом управління Гімназії є педагогічна рада. Усі педагогічні працівники Гімназії мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

6.13. Педагогічна рада закладу освіти:

- планує роботу Гімназії;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) Гімназії та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників Гімназії та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Гімназії та проведення громадської акредитації Гімназії;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Гімназії до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Гімназії вводяться в дію рішеннями директора Гімназії.

6.14. У гімназії можуть діяти:

- органи самоврядування працівників Гімназії;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Гімназії є загальні збори (конференція) колективу Гімназії.

6.16. У закладі освіти можуть  бути створені та функціонувати:

- методична рада закладу, методичні об’єднання учителів; творчі (динамічні) групи вчителів;

- психологічна служба;

- спортивні та інші секції відповідно до чинного законодавства.

6.17. За рішенням Засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада Гімназії.

6.18. Наглядова (піклувальна) рада Гімназії сприяє вирішенню перспективних завдань її розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

6.19. Члени наглядової (піклувальної) ради Гімназії мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

6.20. До складу наглядової (піклувальної) ради Гімназії не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього Закладу.

6.21. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Гімназії та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність Гімназії та її Директора;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Гімназії і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду Директором Гімназії;

- вносити Засновнику Гімназії подання про заохочення або відкликання Директора Гімназії з підстав, визначених законом;

- сприяти стимулюванню (заохоченню) творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами Гімназії.

6.22. Гімназія формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію

Вхід на сайт


Пошук

Наша адреса:

вул. Шкільна, 17,
с. Дерев'яна,
Обухівський район,
Київська область,
08724, Україна,
телефон: (04572) 3-64-22
Е-mail: dersko@ukr.net
Шукати на мапі
Лінки
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти Київської ОДА

КНЗ КОР КОІПОПК

Український центр оцінювання якості освіти України


Лепетун. Для тих, хто хоче вдосконалювати українську мову

Правовий портал для освітян

Управління освіти Обухова

Управління освіти м.Обухова

Підгірцівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Підгірцівський ліцей

Дерев`янська ЗОШ І-ІІ cт.
Дерев`янська гімназія
Офіційний сайт Обухова
Офіційний сайт Обухова
Обухівська РДА
Обухівська РДА
Офіційний сайт Українки
Офіційний сайт Українки

Освіта в Україні і за кордоном
Освіта в Україні і за кордоном
Філологічний експрес
Філологічний експрес
Освітній портал
Освітній портал
Євро освіта
ЄвроОсвіта

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів

Дерев`янська ЗОШ І-ІІ ступенів © 2021